8 okt 2016

Forsikring

Styret i Rødtvedt borettslag jobber kontinuerlig med å sikre borettslaget og deg som beboer de beste avtalene både kvalitetsmessig og økonomisk. Det betyr at styret fortløpende evaluerer alle avtaler som er inngått. Så også med forsikringen.

Borettslagets eiendommer er fra 01.04.12 fullverdiforsikret i selskapet W.R.Berkley. At borettslaget er fullverdiforsikret vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at borettslaget til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.

Forsikringen omfatter også godkjente bygningsmessige forandringer som den enkelte andelseier gjør inne i boligen. (Minner igjen om at ombygging inne i din egen leilighet må godkjennes av styret).

Styret og vaktmester er svært godt fornøyd med samarbeidet med selskapet W.R.Berkley, men styret har, som med alle andre avtaler, evaluert avtalen og innhentet tilbud fra andre selskap. Dette har resultert i at forsikringsavtalen vi har med W.R. Berkley er videreført fra og med 2016 med utvidet ansvar og dekning for selskapet, men til lavere kostnad for borettslaget!

Det har i 2015 vært en økning i antall forsikringsskader. Vi håper at dette bare var et unntak, og at vi i 2016 er nede på et absolutt minimum av skader. Av de hyppigste årsakene til forsikringsskade kan nevnes vannskader. Hvis vi får en økning i forsikringsskader så vil borettslagets forsikringspremie umiddelbart

øke. For et så stort borettslag som Rødtvedt borettslag så snakker vi fort om flere hundre tusen kroner i året i forsikringspremie. En økning av forsikringspremien kan derfor fort medføre høyere husleie for oss alle. Vi har derfor alle et ansvar her for at vi ikke får unødige skader, og din innsats er helt avgjørende for at vi kan holde borettslagets forsikringsutgifter på et lavt nivå. Som beboer er det mye du kan gjøre for å bidra til å holde skadefrekvensen lav og utgiftene nede. Blant annet må du jevnlig sjekke det elektriske anlegget i leiligheten din, likeledes bør du regelmessig kontrollere vannkraner og tilkoblinger. Våre gjentatte oppfordringer om å sette inn lukket dusjkabinett har gitt resultater, så det gjentar vi gjerne igjen;

Beste sikring mot vannskader på bad er å installere lukket dusjkabinett.

Minner også om at hvis du ønsker å pusse opp badet ditt må arbeidet utføres etter gjeldende regler for våtrom. Eventuelle følgeskader etter ombygninger, som ikke er utført i henhold til gjeldende lover og regler, i sin helhet vil bli belastet andelseier.

Vi vil også minne om at du som andelseier selv må sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Styret anbefaler alle å tegne innboforsikring!

Hvis du opplever skade som du mener borettslagets forsikring skal dekke, må du straks melde skaden til vaktmester, eller eventuelt styret. Ved forsikringsskader der borettslagets forsikring blir benyttet vil andelseier kunne ilegges egenandelen. Denne varierer av hvilken type skade det er snakk om. Der det er tydelig eller grov uaktsomhet som er årsak til skaden kan og vil styret gå til regresskrav og kreve hele skaden dekket!