8 okt 2016

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar 1997. Forskriftene stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige.

Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift.

Som eksempler på HMS-arbeid har styret i Rødtvedt borettslag blant annet gjort avtaler med eksterne firmaer om årlig kontroll av lekeplasser, el-anlegg i fellesområder, ventilasjonsanlegg og lignende. I tillegg foretar vaktmester regelmessig kontroll av disse. Styret har også inngått serviceavtaler med eksterne aktører i forbindelse med heiser, vaskerier, traktor/gressklipper m.m. I tillegg er HMS-delen i vaktmesters arbeidsrutiner på plass.

Styret i Rødtvedt borettslag har opprettet en pårørendeliste/kontaktpersonliste. Dette er en liste som den enkelte beboer kan registrere seg og sine nærmeste pårørende på. Hvis styret, vaktmester eller beboere ikke har sett noe til naboen sin på en stund er det greit at vi har en kontaktperson som vi kan kontakte ved tvil. Det kan også være greit med en slik liste ved for eksempel brann eller innbrudd. Dette vil vi understreke er en frivillig sak som er til for beboernes egen sikkerhet. Ønsker du å registrere deg i denne lista tar du kontakt med oss i styret.

Representant for styret og vaktmester har gjennomført vernerunde i 2015.

Elektroentreprenør har gjennomført kontroll av det elektriske anlegget i fellesarealene.

I forbindelse med HMS-arbeidet har styret i flere år foretatt målinger av radonforekomst i borettslaget. Radon er en naturlig radioaktiv edelgass uten farge, lukt eller smak. Den forekommer i små mengder i de fleste bergarter og jordsmonn. Type byggegrunn og bygningens konstruksjon er viktige faktorer som påvirker radonnivået innendørs. Ventilasjon er også en viktig faktor.

Statens strålevern anbefaler at radonnivå holdes så lave som mulig i alle bygninger og at det alltid bør utføres tiltak når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger et bestemt nivå. I 2015 viste målinger at det i et par blokker var enkelte verdier over anbefalt minimumsgrense. Styret iverksatte derfor tiltak slik at minimumsgrense blir overholdt. I tillegg til at vaktmester fortsetter med rutinemessige stikkprøver av radonnivået i de ulike blokkene så vil vi gjennomføre ytterligere målinger og oppfølging i 2016.

Som beboer i Rødtvedt borettslag kan du være trygg på at styret hele tiden har fokus og prioritet på sikkerhet. Når vi snakker om radon så vil vi si litt generelt om dette og inneklimaet for øvrig. Forekomst av radon henger mye sammen med graden av ventilasjon. Bor du på bakkeplan og ikke sørger for riktig og god ventilasjon, så øker risikoen for høy forekomst av radongass. Ventilasjon er også viktig for deg som bor oppover i etasjene, men her er ikke radon den store faren, men derimot fukt- og soppskader. Dårlig ventilasjon kan resultere i altfor høy luftfuktighet i leiligheten din. Dette kan være skadelig både for bygget, men først og fremst kan det medføre helsefare! Nå som vi har fått nye, og mye tettere, vinduer så er det enda viktigere å sørge for god og riktig ventilasjon og oppvarming.

Husk at du ikke stenger igjen luftelukene på vegger, og heller ikke lufteslisser over vinduene. Har du avtrekksvifte over komfyren, og/eller baderoms vifte, som er koblet direkte til ventilasjonskanal så vil dette også redusere utluftingen av leiligheten din. I tillegg til at dette ødelegger ventilasjonen og kan medføre høye radonverdier, så risikerer du også fukt, sopp og råte i leiligheten din. Alt dette kan være en vesentlig helserisiko! I forbindelse med dette vil vi også si noe om ombygging av leiligheter. Ved ombygging av leiligheter er du pålagt å sende søknad til styret først. Da skal det vedlegges tegning av leiligheten før og etter ønsket ombygging. Ved ombygging er det svært viktig å huske på ventilasjonen i leiligheten. Fjerning/tetting av ventilasjonskanaler må ikke gjøres, det vil som nevnt få uheldige konsekvenser hvis ventilasjon ikke tas hensyn til. Det er spesielt ved modernisering av kjøkken at flere monterer skap foran utluftingsventil, eller kobler avtrekksvifte til denne ventilen. Vær da klar over at du stenger en av to utluftingsventiler i leiligheten din, og dette vil påvirke inneklimaet negativ i din leilighet! I tillegg vil vi minne om at eventuelle følgeskader etter ombygninger som ikke er utført i henhold til gjeldende lover og regler, eller det ikke er søkt om på forhånd, vil i sin helhet bli belastet eier av leilighet. Er du usikker på noe av dette så ta gjerne kontakt med vaktmester eller styre, vi vil gi deg råd og tips.

Vaktmester har regelmessig kontroll av tak og balkonger, samt takrenner og nedløp, for å forsikre seg om at ikke farlige situasjoner kan oppstå. I tillegg oppfordrer vi deg som beboer til å gi beskjed til vaktmester eller styre hvis du ser at det er store istapper eller snøskavler som må fjernes. Man kan også fjerne dette selv fra balkongene hvis det er mulig og ikke medfører fare for verken selv eller andre.

En del av HMS-arbeidet omfatter også tiltak mot skadedyr. Rødtvedt borettslag har avtale med firma Antec når det gjelder forebyggende arbeid slik at vi minimerer risikoen for skadedyr, samt oppfølging av konkrete tilfeller av skadedyr som måtte forekomme. Vi har tidligere hatt problemer med rotter i avløpskanalene våre, vi minner i den forbindelse om at det er viktig at vi alle er nøye på hva som går i avløpet. Tøm aldri matrester i toalett eller vasken, det er det samme som å invitere rotter. Andre ting du bør passe på er kakerlakker, veggedyr og annet. Skulle du oppdage slikt i leiligheten din så må du umiddelbart ta kontakt med styret eller vaktmester.

Ventilasjonskanalene fra kjøkken og bad i alle leiligheter i Rasmus Engers vei 2, Rødtvetveien 5/7 og Sandåsveien 4/6 ble renset i 2015. Øvrige leiligheter ble renset på slutten av 2014. Samtlige leiligheter har derfor nylig fått renset ventilasjonskanalene og det blir da en del år til neste gang vi trenger gjøre det. I tillegg er den årlige rens av ventilasjonskanalene fra vaskeriene i Rødtvetveien 16 og Rasmus Engers vei 2d utført.

Renovasjonsetaten gjennomførte en dør-til-dør aksjon hvor det ble informert om søppelhåndtering og kildesortering. I sammenheng med dette sendte styret også ut et eget skriv vedrørende dette.

Alle husstander fikk utdelt nye batterier til røykvarslerne til jul.